[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลยาฮอม | อัพเดทข่าวสารภายใน ประกวดราคา
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561
โดย : สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน     | 134 views
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561
1.เรื่องพิจารณากำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 
2.เรื่องพิจารณากำหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปประจำปี พ.ศ.2562
3.เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
4.เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลง "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตลาดสดล้านค้าชุมชน"
5.เรื่องพิจารณาขอความเห็นขอบการขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ำอิง หมู่ที่ 18 รายนายวัชร์ชัยนันท์ ปาละวงศ์
6. เรื่องพิจารณาขออนุมัติให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 27 โครงการ เป็นเงินจำนวน 6,000,000 บาท
7.เรื่องขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตำบลยางฮอมเพื่อทำกิจการนอกเขต
8.เรื่องแจ้งผลการประชุมแก้ไขปัญหาแนวเขตตำบล
9.เรื่อง อื่น ๆ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ พื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องการยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลยางฮอม
กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด โดยพนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
กิจกรรมสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตำบลยางฮอม
กิจกรรมการส่งขยะถุงพลาสติก แก่บริษัทกรีนไลน์ รอบที่ 3
กิจกรรมการจัดการขยะอันตราย
กิจกรรมการบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
กิจกรรมการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการรักษ์ป่ารักษ์โลก
กิจกรรมการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านชมภู หมู่ที่ 7
กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลยางฮอม 21 หมู่บ้าน
กิจกรรมการตรวจประเมินตลาดประชารัฐ ณ ตลาดสดทวีสุขศรีหมู่ที่ 5 ตำบลยางฮอม
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292