[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
  

ชื่อ : นายอำโพน อโนราช
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจันทร์ กันทะสมบัติ
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปฐมรัตน์ จีรัง
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมานะ คูหา
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายช่วย โปธิ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอัชรีย์ อะโนราช
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจิราณุวัฒน์ เสียงดัง
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรัชฎารักษ์ เนตรนันชัย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไกวรรณ ธิวงค์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิสิต ผลมาก
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวรัชนีกรณ์ ธิทะ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : จ.ส.อ.อภิศักดิ์ ไทยกุล
ตำแหน่ง : นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกชพร หลักคำ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบัวทิพย์ อูปคำ
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศุภชัย กาบทอง
ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุภาพร เภารัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวาสนา นครนามโลก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิติกร ศรีวิไชย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุทธาธิณี วงค์ชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
อีเมล์ : moodsoom2526@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0960200446
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สมาชิกสภา
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292