[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
  

ชื่อ : นางนารีรัตน์ แสนพวง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการ
อีเมล์ : bambam_2520@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0810307539

ชื่อ : นางอภิญญา อะโนราช
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
อีเมล์ : Pasai_nn@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0861160082

ชื่อ : นางสาวรวมพร ลือชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
อีเมล์ : pum_first@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0897007769

ชื่อ : นางรุ่งนภา บางบ่อ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
อีเมล์ : noibb@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0871924751

ชื่อ : นางสาววิไลวรรณ ต๊ะวิโล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์ : W-N-T@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0823818350

ชื่อ : นางจุฬากุล วัดรอบ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
อีเมล์ : ๋Julakun_sokun@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0813663239

ชื่อ : นายภิกรณ์ ขันทพันธุ์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
อีเมล์ : pikorn_nang@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0835695899

ชื่อ : นางสาวพรพันธ์ เกียรติมีแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อีเมล์ : Kaimin11@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0914166453

ชื่อ : นางภินวรรณ อินต๊ะวงค์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
อีเมล์ : pinawan@outlook.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0935986829

ชื่อ : นายกรินทร์ อโนราช.
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0903172923

ชื่อ : นายทนันชัย ช่างเก็บ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการโยธา
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0801212965

ชื่อ : นายธนวิน มูลเมือง
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
อีเมล์ : galamung.net@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0617963412

ชื่อ : นายนวชาติ ติ๊บบุญศรี
ตำแหน่ง : พนักงานสูบน้ำ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0871817305

ชื่อ : นางสาวอัชรีย์ อะโนราช.
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0811122615

ชื่อ : จ.ท.สุริยา อโนราช
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมล์ : suriya2526@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0860353420

ชื่อ : นางอรวรรณ สมปาน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
อีเมล์ : orawankawe@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0850406451

ชื่อ : นายกรินทร์ อโนราช
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0903172923

ชื่อ : นางสุทธาธิณี วงศ์ชัย.
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพิไลวรรณ อินทรีย์
ตำแหน่ง : ครู
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกรรณิการ์ ปันนิตมัย
ตำแหน่ง : ครู
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0612930208
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สมาชิกสภา
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292