[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
แผนผังหน่วยงาน
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฅเธฑเธ”
Click ดูประวัติ
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน
ปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
Click ดูประวัติ
นางสาวอัชรีย์ อะโนราช
รองปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
Click ดูประวัติ
นายจิราณุวัฒน์ เสียงดัง
นิติกรชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางรัชฎารักษ์ เนตรนันชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายไกวรรณ ธิวงค์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
จ.ส.อ.อภิศักดิ์ ไทยกุล
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอัชรีย์ อะโนราช.
รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นายนิสิต ผลมาก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวรัชนีกรณ์ ธิทะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกชพร หลักคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางบัวทิพย์ อูปคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายศุภชัย กาบทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสุภาพร เภารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางวาสนา นครนามโลก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการและงานสารบรรณของกองช่าง
Click ดูประวัติ
นายนิติกร ศรีวิไชย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สมาชิกสภา
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292