[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
แผนผังหน่วยงาน
เธเธญเธ‡เธ„เธฅเธฑเธ‡
Click ดูประวัติ
นางสุทธาธิณี วงศ์ชัย.
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
Click ดูประวัติ
นางสุทธาธิณี วงค์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
Click ดูประวัติ
นางนารีรัตน์ แสนพวง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางอภิญญา อะโนราช
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางรุ่งนภา บางบ่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางอรวรรณ สมปาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สมาชิกสภา
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292