[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
แผนผังหน่วยงาน
เธเธญเธ‡เธ„เธฅเธฑเธ‡
Click ดูประวัติ
นางสิริรัตน์ ปกปิงเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
Click ดูประวัติ
นางสุทธาธิณี วงค์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานคลัง และงานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางนารีรัตน์ แสนพวง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานการเงิน และงานธุรการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สมาชิกสภา
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292