[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
แผนผังหน่วยงาน
เธเธญเธ‡เธŠเนˆเธฒเธ‡
Click ดูประวัติ
นายกรินทร์ อโนราช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
Click ดูประวัติ
นายกรินทร์ อโนราช.
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
Click ดูประวัติ
นายทนันชัย ช่างเก็บ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
Click ดูประวัติ
นายธนวิน มูลเมือง
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นายนวชาติ ติ๊บบุญศรี
พนักงานสูบน้ำ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สมาชิกสภา
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292