[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
แผนผังหน่วยงาน
เธเธญเธ‡เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
Click ดูประวัติ
นางสาวรวมพร ลือชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาววิไลวรรณ ต๊ะวิโล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางพิไลวรรณ อินทรีย์
ครู
Click ดูประวัติ
นางกรรณิการ์ ปันนิตมัย
ครู
Click ดูประวัติ
นายพิพัฒน์พล แก้วมาลา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรัชญา อินต๊ะยศ
ครู
Click ดูประวัติ
นางยอดหล้า ช่างเก็บ
ครู
Click ดูประวัติ
นางดรุณี คลาปูน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสุที แก้วมาลา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพัณณิตา เสนสุวรรณ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางจุฬากุล วัดรอบ
พนักงานจ้างทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายภิกรณ์ ขันทพันธุ์
พนักงานจ้างทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางอุราพร หลวงจินา
ผดด.
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สมาชิกสภา
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292