แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
รายงานสถานะการเงิน
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
ติดตามและประเมินผลแผน
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
คู่มือประชาชน
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 _2_
การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จตกทอด _กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม_
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ _กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม_
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ _ฉบับที่ 4_ พ.ศ
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          “ชุมชนสะอาด  ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรทฤษฎีใหม่ การศึกษาก้าวไกล เตรียมพร้อมสู่อาเซียน”

 

 

คำขวัญตำบลยางฮอม

พระธาตุยางฮอม – จอมสวรรค์  รอยพระบาทจอมราชันย์ยอดภูผา น้ำแม่อิงน้ำตกแดนดง –ชมภูแหล่งทัศนา  ไม้กวาดดอกหญ้าผ้าทอมือเลื่องลือนาม

 

พันธกิจของเทศบาลตำบลยางฮอม


    1.ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและทั่วถึง
    2. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลยางฮอมให้ดีขึ้น
    3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์บรูณาการกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
    4.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเสริมสร้างโครงสร้างทางสังคมให้เข้มแข็ง
    5.ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยมีคุณธรรม
    6.ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    7.ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    8. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพให้มั่นคงและยั่งยืน