ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562