หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานนทั่วไป)
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562