ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562