ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562