รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562