ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทน นายก รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก และกรรมการสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561