การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. 2561
เมื่อวันที่ 04 ก.ค. 2562