รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1-2561 _8 มี.ค 61
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562