รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2-2561 _30 พ.ค 61
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562