รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3-2561 _15 ส.ค 61
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562