รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3-2561 ครั้งที่ 2 _24 ส.ค 61
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562