รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1-2562 _28 ก.พ
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562