ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลยางฮอม
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562