แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 04 พ.ย. 2562