เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง เรีบกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ฉบับเต็ม)
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563