เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การจำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563