เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การควบคมกิจการตลาด พ.ศ.2552
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563