เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย 2558
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563