พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552)
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563