พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562)
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563