รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563