รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 (28 ก.พ.63)
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563