รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 1/2563 (5 พ.ค. 63)
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563