คำสั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และคณะทำงานดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563