หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อวถิ่น (2561)
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561