เจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาและประพฤติมิชอบ
เมื่อวันที่ 07 พ.ย. 2561