รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3-2563 _14 ส.ค 63
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563