รวมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของเทศบาลตำบลยางฮอม และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563