ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 2557 (จ.เชียงราย)
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561