การจดทะเบียนพาณิชย์ _ตั้งใหม่_
เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2561