การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2561