การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2561