แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562