การจัดการองค์ความรู้ ( KM )
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักพัฒนาชุมชน
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นิติกร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานนทั่วไป)
หัวฝ่ายลริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)