สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.
แผนตรวจสอบภายใน 2560
รายงานการตรวจสอบภายในป.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
  

ความรู้เกี่ยวกับภาษี
การชำระภาษี

_Wednesday ที่ 8 เดือน _F_Month_5 พ.ศ.2556


ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะ สลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
การแบบประเมินและการชำระเงิน
1. ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการใน 15 วัน
2. ชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่าๆกัน

ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นๆ
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษี
1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ( ภ.บ.ท.5 ) และชำระภาษีปีละครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร บ่อนไก่ โรงภาพยนตร์ แฟลต หอพัก สนามมวย โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ ท่าเรือ ฟาร์มสัตว์ คอนโดมีเนียม คลังสินค้า และบริเวณที่ดิน ที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรียนนั้น
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจ ยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ถ้าค่าภาษีเกิน 9,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆ ละเท่าๆกัน
3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินเข้าชม : 485


ความรู้เกี่ยวกับภาษี 5 อันดับล่าสุด

      การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15 / _Month_6 / 2560
      การชำระภาษี 8 / _Month_5 / 2556
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 22 / _Month_6 / 2555
      กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 11 / _Month_2 / 2553
      ภาษีป้าย 11 / _Month_2 / 2553


สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service