[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลยาฮอม | อัพเดทข่าวสารภายใน ประกวดราคา
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561
โดย : สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน     | 122 views
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561
1.เรื่องพิจารณากำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 
2.เรื่องพิจารณากำหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปประจำปี พ.ศ.2562
3.เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
4.เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลง "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตลาดสดล้านค้าชุมชน"
5.เรื่องพิจารณาขอความเห็นขอบการขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ำอิง หมู่ที่ 18 รายนายวัชร์ชัยนันท์ ปาละวงศ์
6. เรื่องพิจารณาขออนุมัติให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 27 โครงการ เป็นเงินจำนวน 6,000,000 บาท
7.เรื่องขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตำบลยางฮอมเพื่อทำกิจการนอกเขต
8.เรื่องแจ้งผลการประชุมแก้ไขปัญหาแนวเขตตำบล
9.เรื่อง อื่น ๆ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
แห่เทียนเข้าพรรษา ในพื้นที่ตำบลยางฮอม จำนวน 10 หัววัด 3 สำนักสงฆ์
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี
พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ศรีตรัง
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561 บ้านน้ำแพร่
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561 ณ สนามโรงเรียบ้านป่าแดงห้วยหลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล-สมัยสามัญที่-2-2561-_30-พ.ค-61
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลยางฮอม
เทศบาลตำบลยางฮอมเข้ารับการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 2/2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 4/2560
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292