[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลยาฮอม | อัพเดทข่าวสารภายใน ประกวดราคา
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561
โดย : สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน     | 70 views
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561
1.เรื่องพิจารณากำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 
2.เรื่องพิจารณากำหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปประจำปี พ.ศ.2562
3.เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
4.เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลง "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตลาดสดล้านค้าชุมชน"
5.เรื่องพิจารณาขอความเห็นขอบการขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ำอิง หมู่ที่ 18 รายนายวัชร์ชัยนันท์ ปาละวงศ์
6. เรื่องพิจารณาขออนุมัติให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 27 โครงการ เป็นเงินจำนวน 6,000,000 บาท
7.เรื่องขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตำบลยางฮอมเพื่อทำกิจการนอกเขต
8.เรื่องแจ้งผลการประชุมแก้ไขปัญหาแนวเขตตำบล
9.เรื่อง อื่น ๆ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าแดงใหม่ หมู่ที่ 21
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภูใต้ หมู่ที่ 18
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภู หมู่ที่ 7
โครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลยางฮอม ปี 2561
โครงการพระราชดำริ บ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19
โครงการพระราชดำริ บ้านยางฮอม หมู่ที่ 17
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 20
โครงการพระราชดำริ บ้านน้ำแพร่เหนือ หมู่ที่ 14
โครงการพระราชดำริ บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11
โครงการพระราชดำริ บ้านยางฮอม หมู่ที่ 8 วันที่ 10 เมษายน 2561
โครงการพระราชดำริ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292