สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2558
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2557
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
ผลดำเนินการ พ.ศ.2556
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

ข้อตกลงการปฏิบัติราชกา.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.
คุู่มือการบริหารจัดการ.

การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  หัวข้อ
วันที่ประกาศ
เปิดอ่าน
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์
10 / มิ.ย. / 2558
349
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์
10 / มิ.ย. / 2558
396
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางฮอม
10 / มิ.ย. / 2558
434
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13
8 / มิ.ย. / 2558
308
  ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์
4 / มิ.ย. / 2558
400
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์
28 / พ.ค. / 2558
339
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ,คลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าสันตับตอง บ้านงามเมืองหมู่ที่ 11
6 / พ.ค. / 2558
627
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ บ้านชมภูใต้ หมู่ที่ 18
6 / พ.ค. / 2558
383
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ 18
30 / มี.ค. / 2558
312
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 13
30 / มี.ค. / 2558
338
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู (ชนิดมีฝาปิด) บ้านป่าแดงใหม่
20 / มี.ค. / 2558
325
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง ลำห้วยป่าแดง บ้านดงเจริญ
20 / มี.ค. / 2558
296
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง สายทางขึ้นน้ำตกแดนดง บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11
20 / มี.ค. / 2558
272
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภู หมู่ที่ 7
20 / มี.ค. / 2558
321
  ประกาศเทศบาลตำบลยาง เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ บ้านชมภูใต้ หมู่ที่ 18
12 / มี.ค. / 2558
293
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13
12 / มี.ค. / 2558
296
  สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15
17 / ก.พ. / 2558
349
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(หลังคา)บ้านยางฮอม หมู่ที่ 17
16 / ม.ค. / 2558
312
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ,10 ,13
16 / ม.ค. / 2558
315
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด. บ้านชมภู หมู่ที่ 7
30 / ธ.ค. / 2557
362
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15
30 / ธ.ค. / 2557
150
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15
30 / ธ.ค. / 2557
4229
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านน้ำแพร่
30 / ธ.ค. / 2557
115
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลาง น้ำแพร่ – แม่ต๋ำ)บ้านน้ำแพร่
30 / ธ.ค. / 2557
149
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
17 / ธ.ค. / 2557
294
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service