สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  หัวข้อ
วันที่ประกาศ
เปิดอ่าน
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลาง น้ำแพร่ – แม่ต๋ำ)บ้านน้ำแพร่
30 / _Month_12 / 2557
162
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
17 / _Month_12 / 2557
307
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,7,9
4 / _Month_12 / 2557
249
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
2 / _Month_12 / 2557
246
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11,14
2 / _Month_12 / 2557
460
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 17
10 / _Month_10 / 2557
271
  ประกาศสอบราคา โครงการงานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยสัก หมู่ 15 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
9 / _Month_10 / 2557
255
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนัง คสล. ป้องกันตลิ่งพัง ศพด.บ้านชมภู
6 / _Month_10 / 2557
259
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์
15 / _Month_9 / 2557
328
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์
15 / _Month_9 / 2557
327
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
5 / _Month_9 / 2557
358
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์
25 / _Month_8 / 2557
387
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน หมู่ที่ 5 ,9
1 / _Month_7 / 2557
432
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 , 20 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
25 / _Month_6 / 2557
424
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์
16 / _Month_6 / 2557
489
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6,21
16 / _Month_6 / 2557
465
  สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนัง คสล. เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
12 / _Month_6 / 2557
475
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เฉพาะโครงสร้าง) บ้านยางฮอม หมู่ที่ 7
23 / _Month_5 / 2557
427
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2557
20 / _Month_5 / 2557
423
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชมภู หมู่ที่ 7
20 / _Month_5 / 2557
455
  ประกาศเทศบาลตาบลยางฮอมเรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนา คสล. หมู่ที่ 4,14,19
12 / _Month_5 / 2557
484
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์
22 / _Month_4 / 2557
454
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ตำบลยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย
19 / _Month_3 / 2557
553
  ประกาศเทบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7
11 / _Month_3 / 2557
573
  ปหระกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4,14,19
11 / _Month_3 / 2557
518
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service