สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2558
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2557
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
ผลดำเนินการ พ.ศ.2556
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

ข้อตกลงการปฏิบัติราชกา.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.
คุู่มือการบริหารจัดการ.

การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ
เลขที่ 110 หมู่ที่ 20 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
วัดบ้านชมภู
บ้านชมภู เลขที่ 1 หมู่ที่ 18 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
วัดบ้านยางฮอม
เลขที่ 149 หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
วัดน้ำแพร่
วัดน้ำแพร่ ตั้งอยูที่ บ้านน้ำแพร่ ตั้งอยู่ที่ 46 หมู่ที่ 4 ตำบลยางฮอม
วัดน้ำล้อม บ้านป่าปง หมู่1
วัดน้ำล้อม บ้านป่าปง หมู่1
รอยพระบาทแห่งสันติสุข
จากสถานการณ์ก่อการร้ายในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ในปีพุทธศักราช 2497 พรรค คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ( พคท.) ได้ส่งผู้ปฏิบัติงานจำนวนหนึ่ง
หนองไคร้ไหว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสัก ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
พระธาตุชมภู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านชมภู ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
พระธาตุยางฮอม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 บ้านยางฮอม ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
พระธาตุจอมสวรรค์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 20 บ้านห้วยหลวงเหนือ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี
หมู่ที่ 19 บ้านน้ำแพร่ใต้ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ภูหลงถังสระมังกร บ้านดอยพญาพิภักดิ์
ตั้งอยู่ในเขต วนอุทยานพญาพิภักดิ์ ดอยพญาพิภักดิ์ เป็นยอดภูเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงาม บนยอดดอยสามารถมองเห็นทะเลหมอกตอนพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงฤดูหนาวทางทิศตะวันออกและในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้าและผาตั้งได้อย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถชมความสวยงา
วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู
อยู่บ้านชมภู หมู่ที่7 เป็นน้ำตกที่สวยงานตั้งอยู่ที่เขตรับผิดชอบของเทศตำบลยางฮอม
น้ำตกแดนดง
อยู่ที่ บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11 เป็นน้ำตกที่สวยงานตั้งอยู่ที่เขตรับผิดชอบของเทศตำบลยางฮอม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service