สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 สระน้ำภูหลงถัง
ตั้งอยู่พื้นที่บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขาซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปี ชาวม้งเรียกว่า ภูหลงถัง คำว่าภู คือภูเขา คำว่าหลงถังมาจากภาษาจีน หมายถึง มังกร ความหมายรวมแล้วหมายถึง สระน้ำม
ศาลาครอบรอยพระบาท
ศาลาครอบรอยพระบาทดอยพญาพิภักดิ์ เป็นสถานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมส
น้ำตกแดนดง
น้ำตกแดนดง ตั้งอยู่พื้นที่บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11 เป็นน้ำตกที่ตั้งชื่อให้ใกล้กับชื่อลำห้วยแดนเมืองเรียกว่าตาดหมอก ซึ่งเป็นต้นน้ำจากยอดดอยแดนเมือง ในเทือกเขาดอยยาว ซึ่งเป็นผืนป่าที่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์ ผืนป่าน้ำตกแดนดงจึงจัดว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตข
พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี
พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี ตั้งอยู่เขตพื้นที่ของบ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19 เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนเขาสูงเหนือบ้านน้ำแพร่ใต้ ทางหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างบันไดทางขึ้น-ลงพระธาตุ มีจำนวน 245 ขั้น และทางรถที่สะดวกขึ้น ปัจจุบันพระธาตุแห่งนี้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาข
วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู
วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านชมภู หมู่ที่ 7 มี ตั้งชื่อตามลำห้วยศรีชมภู ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาดอยยาว เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีลักษณะ มีทั้งหมดจำนวน 5 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 น้ำตกตาดน้อย ชั้นที่ 2 น้ำตกตาดถ้ำ ชั้นที่ 3 น้ำตกตาดโจก ชั
ลานเฮลิคอปเตอร์
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของศาลาครอบรอยพระบาท เป็นจุดขึ้นลงเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับส่งทหาร ลำเลียงเสบียงอาหารและของใช้ที่จำเป็นระหว่างสู้รบบนพื้นที่ดอยยาวในสมัยนั้น
บ้านไทลื้อ
บ้านไทลื้อ ตั้งอยู่เขตพื้นที่ บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 20 เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5 เมื่อมีประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงมีการแบ่งการปกครองเป็นหมู่ที่ 20 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2543 เป็นต้นมา โดยเทศบาลตำบลยางฮอมได้สนับสนุนงบประมาณใ
ลำห้วยป่าแดง
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง หมู่ที่ 21 ห้วยป่าแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการพัฒนาพื้นที่ลำห้วยป่าแดงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ การพัฒนา การปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระบบสิ่งแวดล้อมบริเ
โรงเรียนสมุนไพรบ้านห้วยสัก
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 15 ตำบลยางฮอม เป็นบ้านของนายสนั่น กิตติศักดิ์เจริญ เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
จุดชมวิว,ลานกางเต้นท์
ลานชมวิวจุดที่ 1 ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสระมังกร (ภูหลงถัง) เป็นลานชมวิวที่สามารถมองเห็นธรรมชาติ สภาพพื้นที่โดยรอบของบ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลยางฮอม เขตพื้นที่อำเภอเทิง และชมพระอาทิตย์ขึ้น อีกทั้งมองเห็นไปยังยอดแหลมของภูชี้ฟ้า ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ลา
ศาลาครอบรอยพระบาท
ศาลาครอบรอยพระบาทดอยพญาพิภักดิ์ เป็นสถานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมส
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งอยู่เขตบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ของนายสุนทร พรมโลกา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ 1 งาน การทำพืชผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี
ศูนย์จำหน่ายผลิดภัณฑ์ชาวเขาบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
ตั้งอยู่พื้นที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางฮอม เป็นสถานที่แสดงผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาของหมู่บ้าน
สวนป่าจำปูดินบ้านห้วยสัก
ตั้งอยู่พื้นที่บ้านห้วยสักเหนือ หมู่ที่ 15 เป็นสถานที่ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นแหล่งต้นน้ำของหมู่บ้าน และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ
เลขที่ 110 หมู่ที่ 20 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
วัดบ้านชมภู
บ้านชมภู เลขที่ 1 หมู่ที่ 18 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
วัดบ้านยางฮอม
เลขที่ 149 หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
วัดน้ำแพร่
วัดน้ำแพร่ ตั้งอยูที่ บ้านน้ำแพร่ ตั้งอยู่ที่ 46 หมู่ที่ 4 ตำบลยางฮอม
วัดน้ำล้อม บ้านป่าปง หมู่1
วัดน้ำล้อม บ้านป่าปง หมู่1
รอยพระบาทแห่งสันติสุข
จากสถานการณ์ก่อการร้ายในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ในปีพุทธศักราช 2497 พรรค คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ( พคท.) ได้ส่งผู้ปฏิบัติงานจำนวนหนึ่ง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service