สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2558
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2557
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
ผลดำเนินการ พ.ศ.2556
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

บัญชีแสดงการขึ้นทะเบีย.
บัญชีแสดงที่ดินสาธารณป.
ข้อตกลงการปฏิบัติราชกา.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 โรงเรียนสมุนไพรบ้านห้วยสัก
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 15 ตำบลยางฮอม เป็นบ้านของนายสนั่น กิตติศักดิ์เจริญ เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
จุดชมวิว,ลานกางเต้นท์
ลานชมวิวจุดที่ 1 ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสระมังกร (ภูหลงถัง) เป็นลานชมวิวที่สามารถมองเห็นธรรมชาติ สภาพพื้นที่โดยรอบของบ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลยางฮอม เขตพื้นที่อำเภอเทิง และชมพระอาทิตย์ขึ้น อีกทั้งมองเห็นไปยังยอดแหลมของภูชี้ฟ้า ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ลา
ศาลาครอบรอยพระบาท
ศาลาครอบรอยพระบาทดอยพญาพิภักดิ์ เป็นสถานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมส
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งอยู่เขตบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ของนายสุนทร พรมโลกา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ 1 งาน การทำพืชผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี
ศูนย์จำหน่ายผลิดภัณฑ์ชาวเขาบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
ตั้งอยู่พื้นที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางฮอม เป็นสถานที่แสดงผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาของหมู่บ้าน
สวนป่าจำปูดินบ้านห้วยสัก
ตั้งอยู่พื้นที่บ้านห้วยสักเหนือ หมู่ที่ 15 เป็นสถานที่ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นแหล่งต้นน้ำของหมู่บ้าน และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ
เลขที่ 110 หมู่ที่ 20 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
วัดบ้านชมภู
บ้านชมภู เลขที่ 1 หมู่ที่ 18 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
วัดบ้านยางฮอม
เลขที่ 149 หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
วัดน้ำแพร่
วัดน้ำแพร่ ตั้งอยูที่ บ้านน้ำแพร่ ตั้งอยู่ที่ 46 หมู่ที่ 4 ตำบลยางฮอม
วัดน้ำล้อม บ้านป่าปง หมู่1
วัดน้ำล้อม บ้านป่าปง หมู่1
รอยพระบาทแห่งสันติสุข
จากสถานการณ์ก่อการร้ายในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ในปีพุทธศักราช 2497 พรรค คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ( พคท.) ได้ส่งผู้ปฏิบัติงานจำนวนหนึ่ง
หนองไคร้ไหว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสัก ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
พระธาตุชมภู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านชมภู ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
พระธาตุยางฮอม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 บ้านยางฮอม ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
พระธาตุจอมสวรรค์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 20 บ้านห้วยหลวงเหนือ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี
หมู่ที่ 19 บ้านน้ำแพร่ใต้ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ภูหลงถังสระมังกร บ้านดอยพญาพิภักดิ์
ตั้งอยู่ในเขต วนอุทยานพญาพิภักดิ์ ดอยพญาพิภักดิ์ เป็นยอดภูเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงาม บนยอดดอยสามารถมองเห็นทะเลหมอกตอนพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงฤดูหนาวทางทิศตะวันออกและในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้าและผาตั้งได้อย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถชมความสวยงา
วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู
อยู่บ้านชมภู หมู่ที่7 เป็นน้ำตกที่สวยงานตั้งอยู่ที่เขตรับผิดชอบของเทศตำบลยางฮอม
น้ำตกแดนดง
อยู่ที่ บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11 เป็นน้ำตกที่สวยงานตั้งอยู่ที่เขตรับผิดชอบของเทศตำบลยางฮอม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service