ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม

01 พ.ย. 2561 106 ครั้ง

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ฯ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2554 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ