ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ และการทำนิติกรณ์เอกสาร

24 มี.ค. 2563 66 ครั้ง

การคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ และการทำนิติกรณ์เอกสาร

1.การรับรองเอกสารเพื่อการไปเรียนต่อในต่างประเทศ

https://youtu.be/POEQcJNHlus

2.การรับรองเอกสารเพื่อการไปทำงานในต่างประเทศ

https://youtu.be/liWAyfEjsdY

3.การรับรองเอกสารเพื่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

https://youtu.be/NXhVquNHf5U

4.การรับรองเอกสารเพื่อการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย

https://youtu.be/9j-SPmV2UAg

5.ข้อมูลทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

https://youtu.be/HE--SdZs43A

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
25 พ.ค. 2563 8
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากขาดคุณสมบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
21 พ.ค. 2563 11
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered
15 พ.ค. 2563 18
เทศบาลยางฮอม งานป้องกันฯออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยใน วันที่ 22 เมษายน 2563
23 เม.ย. 2563 46
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2563
08 เม.ย. 2563 56
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
07 เม.ย. 2563 66