สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2558
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2557
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
ผลดำเนินการ พ.ศ.2556
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

จปฐ.ปี59
บันทึกคำขอรับบริการจาก.
การอนุญาตประกอบกิจการท.

การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลยางฮอม
  หัวข้อ
ดาวน์โหลดไฟล์
เปิดอ่าน
  จปฐ.ปี59
135
  บันทึกคำขอรับบริการจากอปท.
150
  การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
159
  การอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย
132
  การอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
66
  การอนุญาตจัดตั้งตลาด
77
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (บันทึกอัตโนมัติ)
76
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
76
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
71
  การรับชำระภาษีป้าย
89
  การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
77
  การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
84
  การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
84
  การรับแจ้งการย้ายออก
83
  การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
70
  การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
79
  การรับแจ้งการย้ายเข้า
74
  การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
70
  การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
61
  การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
59
  การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
75
  การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
74
  การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
66
  การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
84
  การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
77
  การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
67
  การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
80
  การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง (1)
70
  การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
96
  การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
86
  การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม
81
  การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
91
  การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
90
  การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
92
  การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการ
84
  การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
82
  การแจ้งถมดิน
86
  การแจ้งขุดดิน
94
  การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
77
  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ไ
76
  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
104
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
92
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
87
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
72
  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
86
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (1)
93
  การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20
85
  การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
102
  การขอเลขที่บ้าน
106
  การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
92
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service